Функції та характерні ознаки біржової торгівлі

Функції та характерні ознаки біржової торгівліСьогодні можна стверджувати, що біржова торгівля домінує на світових ринках щодо своїх масштабів, обсягів і кількості учасників. Вона репрезентує самостійну форму комерційної діяльності з метою отримання прибутку і характеризується такими рисами:

 • концентрується у місцях економічної активності, у потужних виробничих та фінансових світових центрах, столицях, портах тощо;
 • ведеться великими партіями товарів або значними за обсягами фінансовими інструментами;
 • реалізуються реальні активи з негайною поставкою та поставкою в майбутньому, зобов’язання постачання-приймання, права тощо;
 • проводиться регулярно, концентруючи попит і пропозицію у часі й просторі;
 • характеризується гласністю, прозорістю діяльності, доступністю інформації для широкого загалу учасників ринків;
 • має організаційну, економічну та правову основи;
 • виробляє стандарти щодо якісних і кількісних параметрів товарів та фінансових інструментів;
 • ведеться біржовими посередниками, брокерами та дилерами, сама біржа угод не укладає;
 • виробляє власні правила торгівлі та слідкує за їх дотриманням;
 • активно використовує методи електронного трейдингу.

Біржа виконує такі функції:

 • організаційну (організація біржових торгів, вироблення правил, мате-ріально-технічне забезпечення торгів, забезпечення висококваліфікованим персоналом);
 • вироблення біржових контрактів (стандартизація якісних параметрів, визначення розмірів партій, процедур розрахунків та забезпечення лік-відності);
 • розв’язання суперечок між членами біржі й учасниками біржових операцій;
 • реєстрації та публікації біржових цін (котирування);
 • страхування цінових та курсових ризиків (хеджування);
 • гарантування виконання біржових угод (через організацію розрахун-ково-клірингової діяльності);
 • інформаційну (збір і реєстрація біржових цін з подальшою їх публікацією, наданням клієнтам, зацікавленим організаціям, пресі, радіо, телебаченню, комп’ютерним мережам та Інтернет інформації про рівень і динаміку світових цін та курсів на основні активи.

Comments are closed.