Формування доходів сільського населення

Формування доходів сільського населенняРівень життя сільського населення визначається сумою отриманих доходів і можливістю за їх рахунок задовольнити свої матеріальні та духовні потреби. Джерелом задоволення особистих потреб селян є сукупний доход сім’ї, який складається з оплати праці (заробітної плати), надходжень від особистого підсобного господарства або селянського (фермерського) господарства, одержаних дивідендів за власність, від оплати за здавання в оренду власного земельного паю, пенсій, стипендій, різних допомог тощо. Читати повністю >>>


Регулювання ринку робочої сили

Регулювання ринку робочої силиРегулювання ринку робочої сили являє собою систему соціально-економічних заходів, спрямованих на оптимізацію співвідношення між попитом на робочу силу з боку роботодавців і пропозицією її власників та запобігання або зменшення на цій основі безробіття. Таке регулювання може мати просторовий (територіальний) внутрішньогалузевий, міжгалузевий та інший характер. Тому регулювання ринку робочої сили в сільській місцевості – це система вищенаведених заходів просторового (територіального) характеру щодо сільської агломерації. Читати повністю >>>


Зайнятість в особистому підсобному господарстві

Зайнятість в особистому підсобному господарствіОскільки домашнім господарством зайняте практично все сільське населення, особливо жінки, необхідно незалежно від їх участі в громадському господарстві виділяти кількість осіб, зайнятих тільки домашнім господарством. Останні належать до населення невиробничої сфери. Праця в домашньому господарстві осіб, що працюють в КСП, інших підприємствах (організаціях) та тільки в ОПГ, виступає складовою („третьою зміною“) сукупної суспільно необхідної зайнятості сільського населення у виробничій і сімейно-побутовій сферах. Читати повністю >>>


Використання трудових ресурсів у КСП

Використання трудових ресурсів у КСПДо основних показників, що характеризують використання трудових ресурсів у колективних сільськогосподарських підприємствах, належать такі: коефіцієнт залучення членів КСП до громадського господарства (відношення кількості працівників КСП до наявної їх чисельності), трудова активність працівників (кількість днів, що працює член КСП в громадському господарстві протягом певного проміжку часу: рік, квартал, місяць). Дані показники доцільно обчислювати щодо основної робочої сили КСП – осіб працездатного віку. На основі цих показників обчислюються похідні вимірники використання ресурсів живої праці в КСП, зокрема коефіцієнт сезонності використання фонду робочого часу протягом року, місяця, зміни, продуктивність праці та інші показники, що в сукупності та взаємозв’язку становлять систему використання трудових ресурсів. їх можна обчислювати як стосовно всіх працівників, так і щодо їх статевовікових і професійно-кваліфікаційних груп. На їх основі можна визначити невикористані цілорічні або сезонні резерви робочої сили підприємства, галузі в результаті неповного залучення членів КСП до громадського господарства або неповного використання фонду їх робочого часу. Читати повністю >>>


Формування та якість трудових ресурсів аграрної сфери

Формування та якість трудових ресурсів аграрної сфериПриродною основою формування трудових ресурсів аграрної сфери є сільське населення. За рахунок молодого покоління (осіб, що досягли працездатного віку) воно, в основному, наповнює трудовий потенціал сільського господарства. Крім сільського населення, джерелом формування трудових ресурсів аграрної сфери виступають кваліфіковані робітничі кадри і спеціалісти сільського господарства, що проходили професійну підготовку в ПТУ, на курсах, у середніх спеціальних та вищих навчальних закладах, включаючи вихідців з міста. Читати повністю >>>


Територіальний та міжгалузевий перерозподіл трудових ресурсів села

Територіальний та міжгалузевий перерозподіл трудових ресурсів селаТериторіальний перерозподіл здійснюється шляхом міграції населення. Він може бути стаціонарним, якщо мешканці села змінюють постійне місце проживання, сезонним – за умов тимчасового (сезонного) переміщення селян з метою сезонної трудової діяльності без зміни постійного місця проживання. Якщо кількість трудових ресурсів одного населеного пункту збільшується або зменшується за рахунок носіїв робочої сили інших населених пунктів, але в межах сільської ради, — це внутрішньосільрадівський перерозподіл, якщо між населеними пунктами району (районів) – внутрішньорайонний (міжрайонний), між населеними пунктами області (областей) – внутрішньообласний (обласний), між населеними пунктами зони (регіону) – внутрішньозональний (міжзональний), або внутрішньорегіональний (міжрегіональний) перерозподіл трудових ресурсів. Якщо зміна кількості трудових ресурсів села стосується території інших країн – це міждержавний перерозподіл трудових ресурсів. Він пов’язаний з міждержавною міграцією селян. Територіальний перерозподіл трудових ресурсів села – важливий критерій регіонального розміщення продуктивних сил. Читати повністю >>>


Розподіл трудових ресурсів села за сферами зайнятості

Розподіл трудових ресурсів села за сферами зайнятостіЗа сферами зайнятості трудові ресурси села поділяються на дві основні групи: зайняті в усіх сферах економічної діяльності та зайняті поза суспільним виробництвом (особи індивідуальної трудової діяльності, служителі релігійних культів та ін.). Зайняті в усіх сферах економічної діяльності у свою чергу поділяються на зайнятих у галузях економіки і зайнятих в інших сферах економічної діяльності. Перші включають працівників сфери матеріального виробництва та невиробничої сфери. Читати повністю >>>