Облік основних засобів у новоутворених підприємствах

Облік основних засобів у новоутворених підприємствахБухгалтерський облік витрат на виготовлення, спорудження, придбання інвентарних об’єктів, основних засобів, їх реконструкцію, модернізацію, технічне переозброєння, а також витрат на розвідку (дорозвідку) та облаштування будь-яких об’єктів (щодо кожного кар’єру, свердловини) здійснюється на рахунку 33 „Капітальні вкладення“ в кореспонденції з кредитом рахунків 07 „Будівельні матеріали та устаткування до установлення“, 60 „Розрахунки з постачальниками і підрядчиками“, 70 „Розрахунки з оплати праці“ тощо. Введені в експлуатацію об’єкти за сумою витрат на виготовлення, спорудження, придбання, а родовища корисних копалин – за сумою витрат на розвідку (дорозвідку) та облаштування зараховуються на рахунок 01 „Основні засоби“.

При визначенні розмірів та видів джерел для здійснення вкладень, насамперед для покриття витрат на капітальні вкладення, спрямовуються амортизаційні відрахування основних засобів, а на придбання нематеріальних активів – сума їх амортизації (зносу). Використання прибутку, цільових та інших спеціальних коштів при перевищенні фактичних обсягів капітальних вкладень та вартості придбання нематеріальних активів у звітному періоді над сумою амортизації, включаючи її залишок на початок звітного періоду, відображається по дебету рахунків 81 „Використання прибутку“, 87 „Фонди економічного стимулювання“, 96 „Цільове фінансування і цільові надходження“, 98 „Нерозподілений прибуток (непокриті збитки) минулих років“ і кредиту рахунку 88 „Фонди спеціального призначення“, субрахунки „Фонд використаного на капітальні вкладення і придбання нематеріальних активів прибутку“, „Фонд цільових та інших спеціальних коштів, використаних на капітальні вкладення“.

Товариства, приватні підприємства, які ведуть облік нарахування амортизації основних засобів без використання рахунку 86 „Амортизаційний фонд“, інформацію про залишок сум амортизаційних відрахувань відображають у гр. З по рядку 900 балансу підприємства, де показують не сальдо рахунку 02 „Знос (амортизація) майна“, а тільки його не використану на придбання основних засобів суму. З метою недопущення іммобілізації власних та залучених коштів рекомендується ведення оперативного обліку використання таких джерел.

У гр. 4 таблиці показують наростаючим підсумком з початку року: нараховані амортизаційні відрахування основних засобів, нараховану амортизацію (знос) нематеріальних активів, відрахування до фондів або прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства, які спрямовуються джерелом фінансування цих вкладень, одержані з бюджету та позабюджетних фондів асигнування на капітальні вкладення, надходження кредитних ресурсів та внесків з пайової участі у будівництві.

Бухгалтерський облік витрат на ремонт основних засобів проводиться по дебету рахунку 03 „Ремонт основних фондів“, де збирають витрати за видами ремонтів (поточний, капітальний) на окремих субрахунках основних засобів.

Витрати на ремонт основних виробничих засобів з кредиту рахунку 03 „Ремонт основних засобів“ списують на рахунки обліку витрат на виробництво – на суму витрат з ремонту основних засобів, що не перевищує встановленої законодавством частки таких витрат для включення їх до валових витрат; на рахунок 01 „Основні засоби“ – на суму затрат з ремонту основних засобів, що перевищує встановлену законодавством частку витрат, яка включається до валових витрат.

Comments are closed.