Облік в акціонерних товариствах

Облік в акціонерних товариствахАкціонерним визнається товариство, яке має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов’язаннями тільки майном товариства.

Загальна номінальна вартість випущених акцій становить статутний фонд акціонерного товариства, який не може бути меншим від суми, еквівалентної 1250 мінімальним заробітним платам, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент створення акціонерного товариства.

Акція – цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує пайову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним, дає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства.

Акції оплачуються готівкою, а у випадках, передбачених статутом акціонерного товариства, також шляхом передавання майна.

Акціонерам може видаватися сертифікат на сумарну номінальну вартість акцій.

Акціонерне товариство зобов’язане вести реєстр власників іменних акцій, де відображається перехід права власності на іменні акції при операціях купівлі, продажу, дарування, спадщини тощо. Якщо кількість власників іменних акцій не перевищує 500 осіб, товариство має право самостійно вести систему реєстру цих власників при наявності у нього дозволу на ведення реєстру власників його іменних цінних паперів.

Коли кількість власників іменних цінних паперів емітента перевищує 500, емітент зобов’язаний ведення реєстру доручити реєстратору шляхом укладання договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів та передачі системи реєстру.

У товаристві створюється резервний (страховий) фонд у розмірі, встановленому установчими документами, але не менше 25% статутного фонду, а також інші фонди.

Розмір щорічних відрахувань до резервного (страхового) фонду передбачається установчими документами, але не може бути меншим від 5% суми чистого прибутку.

Comments are closed.