Оцінка надійності іноземного інвестора

Оцінка надійності іноземного інвестораПісля знаходження зацікавленого зарубіжного інвестора важливо мати про нього найповнішу, насамперед щодо його надійності, інформацію.

Правовий статус – найбільш важлива характеристика партнера. Він визначає такі важливі для ефективного співробітництва положення: хто вирішує питання, пов’язані з підготовкою та укладанням контракту; хто має право підписання контракту від імені фірми; хто і в якому розмірі несе відповідальність за контрактними зобов’язаннями; хто сплачуватиме борги за контрактом при банкрутстві; порядок ліквідації при банкрутстві, порядок оподаткування, форми звітності, порядок розподілу прибутку та ін.

Створення спільного підприємства. Засновниками і учасниками СГІ можуть бути юридичні та / або фізичні особи (крім випадків, передбачених законодавством України).

Іноземні громадяни, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації можуть бути засновниками й учасниками СП нарівні з громадянами і юридичними особами України.

Процес підготовчої роботи із створення СП повинен включати такі послідовні етапи: визначення конкретних цілей створення СП; пошук іноземного партнера, причому потрібно бути впевненим у його хорошій діловій репутації і стабільності фінансового стану; попередні переговори з інопартнерами, підготовка і підписання спільного протоколу про наміри; розробка техніко- економічного обгрунтування СП, експертна оцінка його в компетентних організаціях; підготовка проектів установчого договору про створення СП і статуту СП; узгодження умов співробітництва й установчих документів з іноземним партнером; остаточні переговори, підписання установчих документів; реєстрація СП у державних органах за місцем знаходження СП.
Спільне підприємство створюється і діє на підставі законів України, установчого договору і статуту, затверджених його учасниками.

Зміни вартості майна, внесеного у вигляді вкладу, та додаткові внески учасників не впливатимуть на розмір їх частки у статутному фонді, вказаної в установчих документах СП, якщо інше положення не передбачене документами.

Відсутність вказаних відомостей в установчих документах є підставою для відмови у державній реєстрації СП.
В установчі документи можуть бути внесені інші умови, що не суперечать чинному законодавству України і відносяться суто до особливостей діяльності СП.

Управління спільним підприємством здійснюється відповідно до Закону України „Про господарські товариства“ (ст.23), „Про підприємства в Україні“ (розд.4) та статуту СП на основі поєднання прав власників щодо господарського використання свого майна, раціонального ведення господарства. СП самостійно визначає структуру управління, встановлює штатний розпис.

Вищим керівним органом управління спільним підприємством є рада учасників. Вона складається з учасників товариства або призначених учасників представників. Учасники LTD мають кількість голосів пропорційно розміру їх часток у статутному фонді підприємства.

До компетенції ради спільного підприємства в формі LTD належить: визначення основних напрямів діяльності підприємства і затвердження його планів та звітів про їх виконання; внесення змін у статут СП; обрання та відкликання членів виконавчого органу і ревізійної комісії; затвердження річних результатів діяльності СП, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, визначення порядку збитків; створення, реорганізація і ліквідація дочірніх підприємств, філій і представництв, затвердження їх статутів і положень; винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб СП; затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів СП, визначення його організаційної структури; визначення умов оплати праці посадових осіб СП, його дочірніх підприємств, філій, представництв; затвердження договорів (угод), укладених на суму, яка перевищує вказану в статуті СП; встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових внесків; вирішення питання про придбання СП частки учасника; виключення учасника з СП; прийняття рішення про припинення діяльності СП, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

Виконавчий орган спільного підприємства (LTD) може бути колегіальним (дирекція) або одноособовим (директор). Дирекцію очолює генеральний директор. Членами виконавчого органу можуть бути також особи, які є учасниками СП.

Дирекція (директор) діє від імені СП в межах, встановлених Законом України „Про господарські товариства“, установчим договором та статутом СП.

Comments are closed.