Оцінка ризику

Оцінка ризикуУправління ризиком – сукупність послідовних заходів антиризикової діяльності, застосування яких має комплексний, системний характер. Управління ризиком передбачає розробку та реалізацію економічно обгрунтованих для даного підприємства рекомендацій і заходів, спрямованих на зменшення вихідного рівня ризику до прийнятного кінцевого рівня. Управління ризиком опирається на результати оцінки ризику, техніко-технологічний і економічний аналіз виробничого потенціалу та середовища функціонування підприємства, маркетингові та інші дослідження.

Ризик-менеджмент має свою систему правил і прийомів для прийняття рішень в умовах ризику: не ризикувати більше, ніж це дозволяє власний капітал; передбачати наслідки ризику; позитивне рішення приймається лише при відсутності сумнівів; не ризикувати великим заради малого; не можна вважати, що завжди існує тільки одне рішення, можливо, є й інші варіанти.

Ризик можна розглядати з двох точок зору: як ймовірність настання небажаної події і через вартісні показники цієї події у випадку її настання. Одним з показників міри кількісної оцінки ризику є середнє математичне очікуване значення події (результату), середньозважена величина з усіх можливих результатів з урахуванням ймовірності настання кожного результату.

Іншим показником оцінки ризику є величина мінливості (коливання) можливого результату. Він визначається як середньо-квадратичне відхилення фактичних результатів від середньоочікуваного значення.

Відносним показником мінливості (коливання) фактичних результатів щодо розрахункового (середньозваженого) є коефіцієнт варіації, який прийнятний для порівняльної оцінки ризиків.

Comments are closed.