Особливості обліку в селянських (фермерських) господарствах – частина 2

Особливості обліку в селянських (фермерських) господарствах – частина 2Основним регістром для обліку в селянському (фермерському) господарстві є журнал реєстрації господарських операцій (надалі журнал), де їх відображають, як правило, з дотриманням принципу подвійного запису.

Для аналітичного обліку окремих об’єктів (основних засобів, витрат, розрахунків, тварин, продукції тощо) фермер може використовувати регістри, наведені у вищезазначеній інструкції.

Для індивідуального обліку окремих об’єктів основних засобів застосовується відомість обліку основних засобів або інвентаризаційні описи (інвентарні картки), які використовуються колективними сільськогосподарськими підприємствами.

Багаторічні насадження обліковують у відомості (описі чи картці), окремо – плодоносні та молоді насадження із зазначенням їх виду (груші, яблуні тощо), площі, дати закладання і списання.

Витрати на будівництво і виготовлення основних засобів або закладання багаторічних насаджень власними силами обліковують у журналі, а для відображення цих сум щодо конкретного об’єкта використовують відомість обліку витрат виробництва, де нагромаджують дані про проведені витрати з початку робіт, відмічаючи окремо суми сплаченого ПДВ при надходженні матеріалів та устаткування чи виконанні робіт (наданні послуг) сторонніми організаціями. Після закінчення будівництва об’єкти (без суми ПДВ) оприбутковують у складі діючих основних засобів і відображають у журналі та у відомості (описі чи картках).
Основні засоби в процесі експлуатації зношуються, і на витрати виробництва переноситься певна частина своєї вартості згідно із затвердженими нормами. Нарахування амортизації (зносу) починають з місяця, наступного за місяцем введення об’єкта в експлуатацію, а припиняють у місяці, наступному за місяцем вибуття об’єкта.

Амортизацію (знос) включають у витрати, відображаючи в журналі та у відомості (інвентаризаційному описі).
Товарно-матеріальні цінності (насіння, корми, сировина, продукція, добрива, паливо, молодняк тварин і тварин на відгодівлі тощо), які надійшли в господарство протягом року зі сторони, вважаються витраченими і їх списують на витрати виробництва (без ПДВ) чи незакінчене будівництво. Облік малоцінних предметів ведуть у такому ж порядку. Знос по них не нараховують.

У кінці року на підставі даних інвентаризації уточнюють вартість списаних на витрати виробництва товарно-матеріальних цінностей. Фактичну суму матеріальних витрат визначають як різницю між вартістю матеріальних ресурсів, які були на початок року і надійшли протягом року у господарство, та їх наявністю (залишком) на кінець року.

Оцінку залишків сільськогосподарської продукції та молодняку худоби і птиці, тварин на відгодівлі та незавершеного виробництва здійснюють у порядку, передбаченому постановою Кабінету Міністрів України та Національного банку України від 13 березня 1995 р. № 173.

Господарство може вести більш детальний облік руху конкретних видів товарно-матеріальних цінностей, використовуючи для цього „Книгу (картку) складського обліку“, яку застосовують у колективних сільськогосподарських підприємствах, а для руху поголів’я – „Книгу обліку руху тварин і птиці на фермі“.

Comments are closed.