Пайовий фонд

Пайовий фондМайновий пайовий фонд господарства – це вартість майна, яке має бути розподілене між особами, що мають право на майновий пай, залежно від їх індивідуальних трудових внесків. До пайового фонду майна членів підприємства включається вартість основних виробничих і оборотних засобів, створених за рахунок діяльності підприємства, цінні папери, акції, гроші та відповідна частка від участі в діяльності інших підприємств і організацій. Для розрахунку пайового фонду вартість всіх активів підприємства зменшується на суму боргів (короткострокової, довгострокової і реструктуризованої заборгованостей), на вартість майна соціальної сфери, а також майна, що не підлягає паюванню (мережі водо- та газопостачання, дороги, меліоративні та осушувальні установки, об’єкти, створені за рахунок бюджетних коштів, тощо).

Пайовий фонд визначається за формулою:

П ф = Оз + На + Вк + Ун +Дфв + Зз + Фа – – Кр – Рмв – Впз – Рб – Рм – Сс – Нп

де Пф – пайовий фонд майна членів КСП;
Оз – залишкова вартість основних виробничих засобів;
На – залишкова вартість нематеріальних активів;
Вк – відновна вартість незавершених капітальних вкладень;
Ун – відновна вартість невстановленого устаткування;
Дфв – довгострокові фінансові вкладення;
Зз – витрати і запаси, які входять у валюту балансу;
Фа – фінансові активи (інші позаоборотні активи, кошти, розрахунки та інші активи);
Кр – кредиторська заборгованість (довгострокові пасиви, розрахунки та інші пасиви);
Рмв – резерви наступних витрат і платежів;
Впз – відстрочена податкова заборгованість;
Рб – реструктуризований борг;
Рм – розрахунки за майно;
Сс – залишкова вартість об’єктів соціальної сфери;
Нп – залишкова вартість об’єктів, що не підлягають паюванню (у т. ч. вартість об’єктів, збудованих (придбаних) за рахунок державних коштів та інших об’єктів за рішенням загальних зборів).

Comments are closed.