Порядок обліку дивідендів

Порядок обліку дивідендівПри прийнятті рішення про виплату дивідендів акціонерне товариство здійснює виплати власнику акцій пропорційно частці його в статутному фонді підприємства незалежно від того, чи була діяльність підприємства прибутковою протягом звітного періоду при наявності інших власних джерел для виплати дивідендів.

Акціонерне товариство, яке виплачує дивіденди своїм акціонерам (власникам), нараховує та утримує податок на дивіденди в розмірі 30% нарахованої суми виплат за рахунок таких виплат незалежно від того, чи є емітент платником податку на прибуток. Зазначений податок вноситься до бюджету до виплати дивідендів або одночасно з їх виплатою.

Акціонерне товариство зменшує суму нарахованого податку на прибуток на суму внесеного до бюджету податку на дивіденди.

У разі, коли сума сплаченого податку на дивіденди перевищує суму податкових зобов’язань підприємства за податком на прибуток звітного періоду, різниця переноситься на зменшення зобов’язань щодо податку на прибуток такого підприємства у майбутніх податкових періодах.

Податок на дивіденди не нараховується у разі їх виплати у вигляді акцій, емітованих підприємством, яке нараховує дивіденди, за умови, що така виплата ніяким чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді підприємства-емітента.

Юридичні особи, що отримують дивіденди, з яких утримано податок, або дивіденди, виплачені у вигляді акцій, не включають такі дивіденди до складу валового доходу.

Порядок і розміри нарахування дивідендів затверджуються загальними зборами акціонерів.

При нарахуванні дивідендів дебетується рахунок 81 „Використання прибутку“ або 98 „Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) минулих років“ і кредитується рахунок 75 „Розрахунки з учасниками“, субрахунок „Розрахунки по доходах“. Одночасно нараховується податок на дивіденди: дебет рахунку 75 „Розрахунки з учасниками“, субрахунок „Розрахунки по доходах“ і кредит рахунку 68 „Розрахунки з бюджетом“. Суми дивідендів робітникам підприємства відносяться на рахунки з оплати праці: дебет рахунку 75 „Розрахунки з учасниками“, субрахунок „Розрахунки по доходах“ і кредит рахунку 70 „Розрахунки по оплаті праці“. Виплата дивідендів відображається по дебету рахунку 70 „Розрахунки по оплаті праці“ і кредиту рахунку 50 „Каса“.
Для обліку розрахунків по дивідендах використовується відомість 13.2с-г.

Comments are closed.