Порядок обліку статутного фонду товариства

Порядок обліку статутного фонду товаристваРозмір фонду визначається засновниками і фіксується в статуті, зареєстрованому у встановленому порядку. Зміна розміру статутного фонду відбувається тільки при внесенні відповідних змін до статуту та їх подальшою реєстрацією.

Майно і нематеріальні активи, які являють собою внесок до статутного фонду, оцінюються спільним рішенням засновників на установчих зборах, а майно, надане у користування, оцінюється виходячи з орендної плати за користування цим майном, обчисленої за встановлений засновниками строк. Облік коштів статутного фонду ведеться на рахунку 85 „Статутний фонд“, а розрахунки з учасниками – на рахунку 75 „Розрахунки з учасниками“.

Внески засновників та учасників товариства обліковуються на рахунку 85 „Статутний фонд“. Аналітичний облік часток кожного члена товариства ведеться у відомості до журналу-ордеру № ІЗс-г, в якій зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, дата вступу до товариства і номер протоколу загальних зборів, сума внеску, дата, підстава і сума зменшення частки, дата вибуття з товариства і номер протоколу загальних зборів, сума одержаного майна. Сальдо рахунку 85 „Статутний фонд“ повинне відповідати розміру статутного фонду, зазначеного в статуті товариства.

Формування статутного фонду після державної реєстрації товариства на всю суму, зазначену в статуті, відображають записом: дебет рахунку 75 „Розрахунки з учасниками“ та кредит рахунку 85 „Статутний фонд“.
Фактичне надходження активів у рахунок внесків до статутного фонду відображають по дебету рахунків 01 „Основні засоби“, 04 „Нематеріальні активи“, рахунків з обліку товарно- матеріальних цінностей 09 „Тварини на вирощуванні і відгодівлі“, 50 „Каса“ та ін. і кредиту рахунку 75 „Розрахунки з учасниками“.

Збільшення статутного фонду за рахунок прибутку відобра-жають записом по дебету рахунку 81 „Використання прибутку“ та кредиту рахунку 85 „Статутний фонд“.

Збільшення статутного фонду за рахунок додаткових внесків учасниками після державної реєстрації змін в установчих доку-ментах відображають записом по дебету рахунку 75 „Розрахунки з учасниками“ та кредиту рахунку 85 „Статутний фонд“.

По дебету рахунку 85 „Статутний фонд“ відображають операції:

  • покриття збитків за рахунок статутного фонду за рішенням власників;
  • виділення частки учасників у разі їх виходу зі складу засновників;
  • розподіл між учасниками майна товариства при його ліквідації.

Облік витрат на виробництво і виходу продукції в товариствах ведеться в порядку, передбаченому для сільськогосподарських підприємств; суми нарахованої амортизації відносять на витрати з кредиту рахунку 02 „Знос (амортизація) майна“.

Бухгалтерську звітність товариства складають і подають у порядку, передбаченому для колективних сільськогосподарських підприємств.

Comments are closed.