Процес створення акціонерного товариства

Процес створення акціонерного товаристваПроцес створення акціонерного товариства включає в себе такі основні етапи:

  • прийняття рішення про наміри щодо створення товариства;
  • оцінка можливостей, напрямів та умов діяльності товариства;
  • прийняття рішення про створення товариства та умов підписки на акції (укладення договору засновників);
  • реєстрація випуску акцій та інформації про їх випуск;
  • оголошення про підписку на акції;
  • підписка на акції;
  • розробка проекту статуту товариства;
  • прийняття статуту товариства та вибори його органів (установчі збори);
  • державна реєстрація товариства;
  • продаж акцій учасникам товариства.

При створенні закритого товариства реєстрація інформації про випуск акцій не проводиться, а підписка на них здійснюється у формі розміщення акцій серед засновників.

Товариство може бути створене, якщо розмір його статутного фонду є не меншим від суми, еквівалентної 1250 розмірам законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати.

Колективні підприємства перетворюються в акціонерні товариства на підставі відповідного рішення їх вищого органу (загальних зборів). Засновниками такого товариства виступають члени цього підприємства У разі створення відкритого товариства його засновникаом може бути частина таких осіб, а іншим членам підприємства надається право першочергового придбання акцій (в обмін на паї).

При необхідності залучення сторонніх інвесторів може створюватись відкрите товариство, засновниками якого виступають фізичні особи – члени підприємства або ці ж особи разом з визначеними ними юридичними чи фізичними особами, які не були членами підприємства.

При залученні сторонніх осіб слід враховувати потенційний розподіл голосів у товаристві. Вирішальним є пакет акцій у розмірі 50% від загальної їх вартості плюс одна акція. Утримання пакета у розмірі 40% плюс одна акція дає можливість блокувати скликання загальних зборів, 25% плюс одна акція – блокувати прийняття рішень, які потребують кваліфікованої більшості голосів.

Збільшення частки членів підприємства, що реорганізується у акціонерне товариство, можливе шляхом застосування ринкових методів оцінки майна, що вноситься до статутного фонду (дооцінка балансової вартості), а також внесення до статутного фонду з відповідною оцінкою у вартісному виразі власних прав щодо користування земельними угіддями тощо.

При простій реорганізації господарства (без залучення сторонніх осіб) створюється закрите акціонерне товариство, всі акції якого розподіляються між його засновниками (членами підприємства). Статутний фонд такого товариства складається із загальної вартості майна підприємства (загальної вартості випущених акцій). Внесок кожного учасника (вартість його акцій) становить вартість належного йому майна, що визначена у процесі розподілу майна підприємства (паювання) або (і) оплачена ним кількість акцій.

Додаткові інвестиції можуть бути залучені за рахунок розміщення (продажу) акцій товариства серед його засновників. Статутний фонд такого товариства встановлюється у розмірі фактичної вартості наявного майна та прогнозної потреби в коштах з урахуванням потенційних можливостей засновників.

При створенні акціонерних товариств на базі структурних підрозділів колективного підприємства можливе передавання контрольного пакета акцій (50% + 1 акція) у власність акціонерного товариства, що створюється на базі підприємства в цілому на принципах холдингу. При цьому статутний фонд холдингу становлять акції, які належать йому у статутному фонді дочірніх товариств (колишніх підрозділів). Холдинг (материнське товариство) бере участь в управлінні діяльністю дочірніх товариств відповідно до власної частки у їх статутному фонді.

В акціонерному товаристві не потрібна одностайність при прийнятті рішень вищим органом товариства. Рішення приймаються простою або кваліфікованою більшістю голосів.

Вихід з акціонерного товариства можливий тільки шляхом відчуження акціонером належних йому акцій. Процедура виходу із акціонерного товариства пов’язана з пошуком третьої особи, яка згідна придбати акції.
Достатньо складною є і процедура скликання зборів акціонерів. Всі акціонери повинні бути повідомлені персонально передбаченим у статуті способом.

Comments are closed.