Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи

Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативиВідповідно до Закону України „Про сільськогосподарську кооперацію“ сільськогосподарський обслуговуючий кооператив являє собою підприємство, що створене для обслуговування переважно членів кооперативу на засадах взаємодопомоги та економічного співробітництва. Обслуговуючі кооперативи створюються для надання сільськогосподарським товаровиробникам послуг, пов’язаних з виконанням їх основної функції – виробництва сільськогосподарської продукції. Такими послугами можуть бути заготівля і реалізація продукції, її переробка, матеріально-технічне постачання, технологічні та обліково-аудиторські послуги, утримання виробничої інфраструктури тощо. Обслуговуючі кооперативи не ставлять на меті отримання прибутку, оскільки їх клієнтами є їх власники.

Свої управлінські функції члени кооперативу здійснюють через загальні збори, які є вищим органом управління кооперативом. Оскільки члени кооперативу об’єктивно не мають змоги брати участь у розробці і прийнятті всіх управлінських рішень, існує система делегування повноважень шляхом виборів тими і серед тих, хто є кліентами-власниками, правління кооперативу для передавання йому повноважень прийняття принципових управлінських рішень. Основне завдання правління кооперативу полягає в розробці стратегії ринкової діяльності, фінансування, обслуговування членів кооперативу, контролю діяльності всієї організації згідно з поставленими завданнями. Кількість членів правління кооперативу, періодичність і порядок їх переобрання визначаються статутом кооперативу.

Правління кооперативу очолює голова (голова кооперативу). Члени правління із свого складу обирають заступника голови і секретаря правління. Члени правління кооперативу як посадові особи діють тільки у складі правління переважно на громадських засадах. Індивідуально вони мають ті ж повноваження, що й рядові члени кооперативу. Голова кооперативу обирається з числа його членів загальними зборами прямим голосуванням. Термін його повноважень, функції і порядок відкликання визначаються статутом кооперативу.

Для оперативного управління кооперативом правління наймає виконавчого директора. Він працює на умовах контракту, який укладає з ним правління кооперативу, і виконує функції, делеговані йому правлінням. Виконавчий директор несе повну відповідальність за свою діяльність перед правлінням кооперативу. Виконавча дирекція не може приймати рішення, обов’язкові для виконання членами кооперативу. Виконавчий директор відповідає за поточне і оперативне планування, організацію, координацію і контроль за використанням найманого персоналу, майна і коштів кооперативу. Для поточного контролю за фінансово-господарською діяльністю кооперативу може створюватись ревізійна комісія та спостережна рада, які підзвітні лише загальним зборам членів кооперативу. Членами ревізійної комісії та спостережної ради не можуть бути члени правління кооперативу.

Майно кооперативу формується в основному за рахунок грошових і матеріальних внесків його членів та доходів, одержаних від господарської діяльності. Воно є власністю членів кооперативу. Статутний фонд має неподільну і подільну (пайовий фонд) частини. Величина індивідуального паю кожного члена кооперативу повинна залежати від його участі в господарській діяльності підприємства (обсяги постачання, реалізації продукції, обслуговування тощо). Порядок та розміри поповнення і повернення пайових внесків членів кооперативу визначаються його статутом.

Доход кооперативу утворюються з надходжень від господарської діяльності після відшкодування матеріальних і прирівняних до них витрат та витрат на оплату праці найманого персоналу. Він розподіляється в такій послідовності: здійснюються платежі в державний бюджет і кредиторам; відшкодовуються збитки; проводяться відрахування в фонди кооперативу; виплачуються дивіденди на пайовий капітал. Решта доходу розподіляється між членами кооперативу як кооперативні виплати відповідно до участі в господарській діяльності кооперативу, у вигляді надбавок до реалізаційних цін у маркетингових кооперативах та знижки до цін придбання – у постачальницьких.

Нарахування і виплата дивідендів на паї проводиться за результатами фінансового року. Загальна сума виплачуваних дивідендів повинна бути обмеженою, що відповідає принципам кооперації. Згідно з рішенням загальних зборів (зборів уповноважених) чи відповідно до статутних вимог виплата дивідендів може здійснюватись готівкою, товарами, векселем, наданням додаткових послуг, збільшенням індивідуального паю і т. ін.

У разі виходу з кооперативу фізична чи юридична особа має право на пай натурою, грішми або цінними паперами за вартістю паю на дату виходу. Строк та інші умови виплати паю встановлюються в статуті. Паї членів кооперативу спадкові. Спадкоємець має право вступити в кооператив на загальних підставах або отримати пай.

Comments are closed.