Статут підприємства

Статут підприємстваСтатут підприємства охоплює питання його діяльності, містить примірну схему і принципи побудови, включає найменування юридичної особи, відомості про місце її знаходження, адресу, визначає органи управління, їхню компетенцію, порядок прийняття ними рішень, порядок вступу до товариства та виходу з нього. Як правило, кожну групу питань об’єднують у розділ, що має свою специфіку.

У першому розділі подаються загальні положення щодо організації підприємства, його повна і скорочена назви, поштова адреса, юридичні особи-засновники.

У розділі „Мета та завдання” відображають завдання, що випливають з цілей заснування підприємства, наміри щодо продуктивного використання наявних ресурсів, збереження та примноження власності, вказують, якими видами діяльності на території країни та за її межами займатиметься підприємство.

Правовий статус підприємства бажано подавати окремим розділом, де викласти загальні принципи й умови його заснування; форми майнових відносин, на яких грунтується підприємство та правонаступником якої організації воно стає; вказати атрибутику підприємства (печатка, штампи, товарні знаки), розрахункові рахунки в установах банку.

Окремо виділяють розділи „Організація господарської діяльності” та „Організація управління”. В першому відображають господарсько-організаційну основу і склад галузей та підрозділів підприємства; вказують, на яких засадах здійснюються його підприємницька діяльність, внутрішньоекономічні відносини, договірна, кредитно-розрахункова та екологічна дисципліна. В другому – порядок формування та організації діяльності керівних органів, методи їх роботи та прийняття рішень; порядок призначення керівників, прийому та звільнення членів підприємства; схему взаємодії внутрішніх структур.

Права членів підприємства виділяють також окремим розділом, де вказують передбачені установчою угодою права засновників та найманих працівників, а також повноваження в управлінні справами, порядок збереження їх пайової власності та право розпоряджатися нею у випадку виходу з підприємства; порядок соціального захисту, одержання частки прибутків, інформації та інші права.

Обов’язки членів підприємства можна також подавати окремим розділом, де перелічити всі передбачені установчими документами зобов’язання. Зокрема, вказуються розміри та строки сплати внесків у статутний фонд, зазначаються вимоги про нерозголошення конфіденційної інформації, визначається особиста участь у діяльності підприємства та ін.

Розділ статуту „Збори засновників” має чітко визначити функції та повноваження вищого органу управління підприємством, порядок його роботи, затвердження установчих документів та визначення переліку питань, які вирішують збори.

Окремим розділом доцільно виділити правовий статус координаційної ради, в якому визначають повноваження ради (правління) підприємства як вищого органу управління, що діє в проміжках між зборами. Її правовий статус має передбачати повноваження, що не входять до компетенції загальних зборів.

Для керівника господарства визначають повноваження, які забезпечують повсякденне керівництво всіма сферами діяльності підприємства, вказують порядок його підпорядкованості вищим керівним та контролюючим органам, а також характер відпові-дальності за управлінські дії.

Розділи „Статутний фонд”, „Майно” обумовлюють грошовий (майновий, земельний) розмір установчого фонду, порядок його формування та використання: здійснення початкових (за-сновницьких) внесків, оцінка майна (землі), а також порядок во-лодіння та розпоряджання майном (паєм).

Механізм припинення діяльності підприємства та можливості реорганізації (злиття, приєднання, поділ чи перетворення) грунтується на чинному законодавстві та нормах, передбачених установчими документами.
В останньому розділі статуту міститься прикінцеві (узагальнюючі) положення, які передбачають визначення та підходи до вирішення статутних питань.

Статут набуває чинності з моменту його державної реєстрації, діє протягом всієї діяльності підприємства. Один його примірник зберігається в реєстраційних органах.

Статут акціонерного товариства, крім загальних положень, обов’язково має містити відомості про розмір статутного капіталу, умови про категорії акцій, що випускаються товариством, про їхню номінальну вартість і кількість, про права акціонерів, про склад і компетенції органів управління товариством і про порядок ухвалення ними рішень, у тому числі з питань, рішення з яких приймаються кваліфікованою більшістю голосів.
У статуті товариства з обмеженою відповідальністю необхідно обов’язково вказувати розмір статутного капіталу, розмір, склад, строки і порядок сплати внесків учасників, відповідальність учасників за порушення зобов’язань щодо сплати внесків, склад і компетенції органів управління товариства і прийняття ними рішень, у тому числі з питань, рішення з яких приймаються одноголосно чи кваліфікованою більшістю голосів.
Статут повного товариства має містити умови про розмір і структуру складеного капіталу товариства, про розмір та порядок зміни часток кожного з учасників у складеному капіталі, склад, строки і порядок сплати ними внесків

Comments are closed.