Установчі документи

Установчі документиДля створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які являють собою добровільно укладені угоди економічно-правового характеру, де закріплені норми та принципи, що регулюють внутрішньогосподарські та міжгосподарські економічні, правові відносини суб’єктів підприємницької діяльності. Установчими документами підприємства є засновницький договір між учасниками та затвержений ними статут.

Підприємство створюється рішенням власників (власника) майна чи уповноваженого ними (ним) органу, або за рішенням трудового колективу в процесі реформування старої структури. Підприємство може бути створене внаслідок поділу іншого підприємства за рішенням власників або, відповідно до антимонопольного законодавства, шляхом виділення із складу діючого підприємства одного або кількох структурних підрозділів, а також на базі структурної одиниці діючих об’єднань.

Одноособове підприємство діє на підставі статуту, затверженого цією особою.

Підприємство вважається створеним і набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації.
Державна реєстрація новостворених суб’єктів підприємницької діяльності здійснюється за заявочним принципом з видачею посвідчення про державну реєстрацію, яке є підставою для початку діяльності.
Розробка установчих документів здійснюється з дотриманням певних положень (принципів): добровільності, відкритості, пріоритетності, обов’язковості соціальної захищеності працівників.

Принцип добровільності передбачає виключне право громадян, що створюють підприємство, особисто вирішувати питання доцільності його створення, брати чи не брати у ньому участь, вибирати його організаційно-правову форму тощо.

Принцип відкритості означає, що засновником і членом новоствореного підприємства може бути кожний, хто виявить бажання, погоджується з його установчими документами, зобов’язується дотримуватися їх вимог.
Принцип пріоритетності грунтується на тому, що:

  • визначальними в діяльності підприємства повинні бути індивідуальні та колективні інтереси його засновників, які узгоджуються з інтересами підприємства;
  • колектив має виключне право вибору форми власності, на якій він грунтуватиметься, і організаційно-правої форми підприємства;
  • тільки колективу належить право вибору характеру господарювання, виду діяльності, спеціалізації, внутрішньогосподарської структури, системи оплати праці тощо;
  • колективу належить право затвердження установчих документів, внесення в них змін, доповнень, уточнень.

Визначальними складовими принципу обов’язковості є безумовне дотримання вимог цих документів усіма членами і працівниками підприємства та повна узгодженість даних документів з чинним законодавством.
Принцип соціальної захищенності працівників підприємства грунтується на підпорядкованості діяльності підприємства інтересам його засновників. Він передбачає гарантованість прав найнятих у підприємстві на роботу, зарплату, відпочинок, соціальні пільги тощо.

Comments are closed.