Внутрішньогосподарська кооперація – частина 1

Внутрішньогосподарська кооперація – частина 1Оскільки в найближчій перспективі економічні відносини підприємств АПК розвиватимуться в умовах відносно великих виробничих структур, важливе місце у цьому займатиме впровадження внутрішньогосподарських товарно-грошових відносин. Останні знайдуть втілення через створення мережі внутрішньогосподарських кооперативів з широкою виробничою самостійністю, аж до формування і розподілу власного прибутку.

Враховуючи специфіку сільського господарства України, зокрема великомасштабність і наявність колективних форм організації праці, знайти шляхи його трансформації у приватний уклад протягом короткого проміжку часу досить важко. Практика свідчить про нагальну потребу поряд з розвитком фермерства поглиблення і вдосконалення колективних форм підприємництва. Аналіз сільськогосподарського виробництва показує, що колективні та інші форми сільськогосподарських підприємств за своїми виробничо-технологічними структурами можуть функціонувати в ринкових умовах.

Виділення із складу таких підприємств окремих працівників (фермерів) суттєво не впливає на структуру цього сектора економіки. В рамках діючих виробничих структур розвиваються внутрішньоорендні і підрядні відносини, що є основою формування нових виробничих структур. З розвитком даних процесів виникає необхідність у відповідній організаційній формі їх функціонування.

Економічною основою цих структур є оренда землі, засобів виробництва і власний капітал.

Характерною ознакою таких формувань є замкнутість взаємопов’язаних технологічних процесів, глибока внутрішня кооперація при виробництві та реалізації кінцевого продукту. Необхідність розвитку внутрішньогосподарських товарно-грошових відносин пояснюється великими розмірами і наявністю значної кількості працівників (500-2000 тис.). У такому колективі важко практично організувати сферу так званої „прямої“ демократії. Тому демократичний устрій управління всередині горизонтального кооперативу створює специфічний мотиваційний механізм, який органічно поєднує індивідуальні і загальногосподарські інтереси. Існують різні підходи до формування таких первинних кооперативів, як цехи, комплексні бригади чи окремі ланки-групи працівників.

Формування таких колективів здійснюється на основі величини пайових внесків членів цих колективів за нижченаведеними принципами:

  • майнові та земельні паї передаються в колективне користування добровільно;
  • щодо кожного підрозділу визначаються кінцеві показники виробничої діяльності;
  • встановлення відповідальності за виконання договірних зобов’язань;
  • право самостійно визначати організацію виробництва, формування і розподіл прибутку;
  • забезпечення з боку центрального органу управління орга нізаційно-технологічних і економічних умов господарювання.

Comments are closed.