Пайовий фонд

Пайовий фондМайновий пайовий фонд господарства — це вартість майна, яке має бути розподілене між особами, що мають право на майновий пай, залежно від їх індивідуальних трудових внесків. До пайового фонду майна членів підприємства включається вартість основних виробничих і оборотних засобів, створених за рахунок діяльності підприємства, цінні папери, акції, гроші та відповідна частка від участі в діяльності інших підприємств і організацій. Для розрахунку пайового фонду вартість всіх активів підприємства зменшується на суму боргів (короткострокової, довгострокової і реструктуризованої заборгованостей), на вартість майна соціальної сфери, а також майна, що не підлягає паюванню (мережі водо- та газопостачання, дороги, меліоративні та осушувальні установки, об’єкти, створені за рахунок бюджетних коштів, тощо).

Пайовий фонд визначається за формулою:

П ф = Оз + На + Вк + Ун +Дфв + Зз + Фа — — Кр — Рмв — Впз — Рб — Рм — Сс — Нп

де Пф — пайовий фонд майна членів КСП;
Оз — залишкова вартість основних виробничих засобів;
На — залишкова вартість нематеріальних активів;
Вк — відновна вартість незавершених капітальних вкладень;
Ун — відновна вартість невстановленого устаткування;
Дфв — довгострокові фінансові вкладення;
Зз — витрати і запаси, які входять у валюту балансу;
Фа — фінансові активи (інші позаоборотні активи, кошти, розрахунки та інші активи);
Кр — кредиторська заборгованість (довгострокові пасиви, розрахунки та інші пасиви);
Рмв — резерви наступних витрат і платежів;
Впз — відстрочена податкова заборгованість;
Рб — реструктуризований борг;
Рм — розрахунки за майно;
Сс — залишкова вартість об’єктів соціальної сфери;
Нп — залишкова вартість об’єктів, що не підлягають паюванню (у т. ч. вартість об’єктів, збудованих (придбаних) за рахунок державних коштів та інших об’єктів за рішенням загальних зборів).

Комментарии закрыты.