Порядок відкриття рахунків

Порядок відкриття рахунківДля відкриття поточних рахунків підприємства подають установам банків такі документи:

 •  заяву на відкриття рахунку встановленого зразка;
 • копію свідоцтва про державну реєстрацію в органі державної виконавчої влади, засвідчену нотаріально. Бюджетні установи та організації замість свідоцтва про державну реєстрацію подають копію довідки про внесення до державного реєстру;
 •  копію належним чином зареєстрованого статуту (положення), засвідчену нотаріально чи реєструючим органом. Установа банку, в якій відкриваються поточні рахунки, ставить відмітку про відкриття такого рахунку на тому примірнику статуту (положення), на якому стоїть оригінал відмітки про взяття підприємства на облік в податковому органі, після чого цей примірник повертається власнику рахунку;
 • копію документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік;
 • картку із зразками підписів осіб, яким відповідно до чинного законодавства чи установчих документів підприємства надано право розпорядження рахунком та підпису розрахункових документів. У картку включається також зразок відбитка печатки, присвоєної підприємству;
 • копію документа про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України, засвідчену нотаріально або органом, що видав відповідний документ.

При відкритті поточних рахунків відокремленим підрозділам підприємств в установу банку, в якій відкривається поточний рахунок відокремленому підрозділу, подаються такі документи:

 •  заява на відкриття поточного рахунку встановленого зразка;
 • копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органі державної виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію;
 • копія положення про відокремлений підрозділ, засвідчена нотаріально;
 • картка з відбитком печатки та зразками підписів службових осіб підрозділу, яким надано право розпорядження рахунком та підписування розрахункових документів керівником і головним бухгалтером підприємства. Зразки підписів та повноваження службових осіб засвідчуються нотаріально;
 • клопотання підприємства або відповідного органу приватизації (щодо структурних підрозділів, які виділяються в процесі приватизації) до банку;

Господарські товариства, договірні об’єднання, товарні біржі, друковані засоби масової інформації (редакції, видавництва), крім документів, необхідних для підприємств, подають нотаріально засвідчену копію установчого договору.

Колективні сільськогосподарські підприємства, товариства споживчої кооперації, політичні партії та громадські організації, релігійні організації (релігійні громади, управління і центри, монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства (місії”), духовні навчальні заклади для відкриття рахунку подають протокол загальних зборів про створення або копію протоколу (витяг з протоколу), засвідчену нотаріально.

Орендні підприємства, крім вищезазначених документів, подають копію договору оренди, засвідчену нотаріально.

Статут для відкриття рахунків в установах банків не подається повними товариствами, командитними товариствами, селянськими (фермерськими) господарствами, підприємцями (без створення юридичної особи), установами та організаціями, які фінансуються з бюджету, та іншими суб’єктами підприємницької діяльності, в яких наявність статуту не передбачена законом.

Фізичним особам – суб’єктам підприємницької діяльності, які здійснюють свою діяльність без створення юридичної особи, поточний та інші рахунки відкриваються на їх ім’я.

Для відкриття рахунку в установу банку подаються такі документи: заява про відкриття рахунку, підписана підприємцем; копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності; картка із зразком підпису, засвідчена нотаріально. За дорученням підприємця, засвідченим нотаріально, його рахунком можуть розпоряджатися інші особи.

Підприємство, що корпоратизується, в установу банку для відкриття рахунку подає заяву; копію свідоцтва про реєстрацію; копію рішення загальних зборів про створення відкритого акціонерного товариства чи рішення органу, уповноваженого управляти державним майном; копію статуту та картку із зразками підписів та відбитком печатки; надалі, після реєстрації випуску акцій та проведення установчих зборів, акціонерне товариство подає установі банку, в якій відкрито поточний чи інший рахунок, копію засвідченого нотаріально установчого договору.

Для забезпечення таких видів діяльності, як виробнича кооперація, спільне виробництво та інші види діяльності за участю іноземних інвесторів, що здійснюються на підставі договорів (контрактів) без утворення юридичної особи, в установах банків відкривається поточний рахунок при поданні:

 •  заяви про відкриття рахунку;
 • копії договору про ведення спільної діяльності, засвідченої нотаріально;
 • копії документа про реєстрацію такого договору (контракту), засвідченої нотаріально або органом, що видав документ про реєстрацію;
 • рішення учасників договору про визначення осіб, яким надається право розпорядчого підпису при проведенні грошових операцій за цим рахунком, що оформляється у вигляді доручення;
 • картки із зразками підписів та відбитком печатки. У разі відкриття поточного рахунку для ведення спільної діяльності без участі іноземних інвесторів, копія документа про реєстрацію договору про спільну діяльність не подається, а в картці із зразками підписів ставиться зразок відбитка печатки учасника договору, якому за дорученням всіх учасників договору про спільну діяльність надано право розпорядчого підпису при проведенні грошових операцій за цим рахунком. Відмітка установи банку про відкриття рахунку ставиться на титульній сторінці першого примірника договору (контракту).

Для відкриття рахунку господарським товариством для зарахування коштів, що вносяться для формування статутного фонду, подається заява про відкриття рахунку, підписана одним із за-сновників, якому загальними зборами засновників доручено право оформлення документів з організації товариства, та копія установчого договору, засвідчена нотаріально.

Comments are closed.