Суть та мета створення аграрно-промислово-фінансові групи

Суть та мета створення аграрно-промислово-фінансові групиОднією з перспективних ринкових інтегрованих структур в оздоровленні економіки підприємств є промислово-фінансові групи, які були започатковані в промисловості, та їх різновид – аграрно-промислово-фінансові групи (АПФГ) в агропромисловому виробництві.

АПФГ – це об’єднання, до складу якого можуть входити сільськогосподарські та промислові підприємства, банки, наукові, проектні та інші установи.

Методологічною основою побудови АПФГ є тісний зв’язок елементів фінансово-кредитного механізму з технологічним процесом виробництва та безпосередній вплив на кінцевий результат. Вона створюється як статутна або договірна організаційна структура шляхом об’єднання сільськогосподарськими, промисловими підприємствами, банками та іншими суб’єктами підприємницької діяльності повністю або частково належного їм майна, фінансових ресурсів, а також передавання права управління виробничою, науковою, фінансовою та комерційною діяльністю з метою управління складними спільними проектами, які потребують значних фінансових ресурсів, спільними фінансами, маркетинговою діяльністю, інформаційними потоками. Вимогам сьогодення найбільше відповідає організація АПФГ у формі акціонерного товариства відкритого типу.

Створення і функціонування в АПК інтегрованих об’єднань за участю фінансового, промислового капіталу та іноземних інвесторів – найкоротший шлях виведення сільського господарства України на рівень найбільш розвинутих в аграрному відношенні країн.

Головна мета створення сучасного інтегрованого об’єднання полягає не тільки у встановленні прямих зв’язків між учасниками, усуненні посередницьких ланок, скороченні невиробничих витрат та збільшенні прибутку, айв забезпеченні фінансової сталості його учасників, визначенні об’єктивного підходу до розподілу прибутку шляхом конструктивної взаємодії банків з виробничою сферою, особливому режимі кредитування та оподаткування агровиробничої діяльності.

Comments are closed.