Мета і завдання реформування

Мета і завдання реформуванняВизначальним у реформуванні є якомога повніше врахування і задоволення індивідуальних інтересів членів (працівників) підприємства незалежно від того, яку форму господарювання і який спосіб життя вони обирають, і забезпечення на цій основі їх інтересів. Відповідно до цього мета реформування полягає в: Читати повністю >>>


Соціально-економічна суть реформування

Соціально-економічна суть реформуванняРеформування підприємства – багатопланове поняття, яке передбачає комплекс взаємопов’язаних перетворень (організаційно-економічних, правових, технічних, соціальних тощо), спрямованих на зміну структури підприємства, форм власності на засоби виробництва, організаційно-правового механізму господарювання, здатних привести підприємство до фінансового оздоровлення, підвищення ефективності виробництва. Читати повністю >>>


Концептуальна основа реформування колективних сільськогосподарських підприємств

Концептуальна основа реформування колективних сільськогосподарських підприємствМетою реформування колективних сільськогосподарських підприємств є зміна форм власності на майно і землю та створення на їх основі сільськогосподарських підприємств ринкового типу, де були б розмежовані трудові і майнові відносини (тобто чітко відділені володіння, користування і розпорядження власністю) від відносин членства (засновництва).

Членство в колективному сільськогосподарському підприємстві породжує право на засоби виробництва (майно) і на трудові відносини з підприємством. У реструктуризованих підприємствах власність на землю або право користування нею є юридично відокремленими від обробітку землі чи володіння і користування основними засобами виробництва організації, яка обробляє землю. Це забезпечує гнучкість у застосуванні робочої сили та можливість широкого доступу до капіталу. Читати повністю >>>


Що таке реструктуризація колективного сільськогосподарського підприємства?

Що таке реструктуризація колективного сільськогосподарського підприємства?Реструктуризація – це здійснення організаційно- економічних, правових або технічних заходів, спрямованих на зміну структури колективного сільськогосподарського підприємства, його управління, форм власності, організаційно-правової форми, які здатні привести підприємство до фінансового оздоровлення, збільшення обсягів конкурентоспроможної продукції, підвищення ефективності виробництва, вдосконалення управління тощо. Чинне законодавство України передбачає кілька способів реструктуризації КСП. Так, КСП можуть бути реструктуризо- вані шляхом реорганізації, ліквідації з ініціативи КСП, ліквідації через процедуру банкрутства, через санацію та через залучення інвестора. Читати повністю >>>


Форми використання прав на землю і майно (на земельні і майнова паї)

Форми використання прав на землю і майно (на земельні і майнова паї)В сучасних умовах існує декілька форм використання прав власності на земельні і майнові паї. У найбільш загальному розумінні таких форм є три.

Перша – селянин може подати заяву про припинення членства в КСП і отримання своїх майнового та земельного паїв у натурі. В результаті він одержує визначені об’єкти майна і окрему земельну ділянку. Після отримання майна та землі в натурі він може створити своє приватне підприємство (не правонаступник КСП) і господарювати самостійно або об’єднати свої майно та землю з декількома іншими особами і створити товариство з обмеженою відповідальністю. Також він може створити селянське (фермерське) господарство. Певна частина членів КСП вийшла зі складу господарств, отримала майнові та земельні паї в натурі і створила фермерські господарства. І хоча цей процес не набув масового характеру, фермерський рух поступово набирає силу через скорочення нежиттєздатних господарств і зміцнення ефективних підприємств. Читати повністю >>>


Чи потрібно реструктуризовувати сільськогосподарське підприємство?

Чи потрібно реструктуризовувати сільськогосподарське підприємство?КСП є юридичною особою, структура управління якої, майнові та трудові відносини базуються на принципі членства. Це означає, що кожний член КСП уособлює собою триєдину постать: він одночасно є працівником, власником (частини майна і землі) та управлінцем (членом загальних зборів). Отже, формально основні фактори сільськогосподарського виробництва: праця, виробничі ресурси та управління – жорстко поєднані на основі членства. Читати повністю >>>


Особливості аграрних перетворень

Особливості аграрних перетвореньАграрний сектор економіки країни займає провідне місце в розвитку народногосподарського комплексу. Пріоритетність агропромислового виробництва визнана офіційно. Проте починаючи з 1992 року аграрний сектор, незважаючи на здійснення реформістських заходів, має тенденцію до спаду виробництва. Завдання, які ставились перед проведенням реформ – формування ефективного власника і ринкового середовища – не виконані з різних причин. Основна з них та, що не створено належних умов для реалізації особистих інтересів селян. Читати повністю >>>