Структура бізнес-плану санації підприємства

Структура бізнес-плану санації підприємстваБізнес-план санації підприємства містить нижченаведені розділи.

Характеристика бізнес-плану (резюме). Мета розробки і по-дання бізнес-плану, сутність заходів із санації підприємства, шляхи та засоби реалізації невідкладних і стратегічних заходів, ступінь забезпеченості заходів власними ресурсами та проектною документацією, необхідні інвестиції для реалізації бізнес-плану за рахунок власних і залучених коштів, період реалізації бізнес- плану, результати від реалізації заходів. Читати повністю >>>


Навіщо розробляти бізнес-план санації підприємства?

Навіщо розробляти бізнес-план санації підприємства?В умовах низької платоспроможності чи стану банкрутства для сільськогосподарських підприємств необхідними стають оздоровлення (поліпшення) свого фінансового стану, пошук інвесторів чи кредиторів. З цією метою доцільно розробляти бізнес-план санації підприємства, в якому будуть передбачені надзвичайні й стратегічні заходи з фінансового оздоровлення підприємства. Читати повністю >>>


Інноваційна діяльність підприємства

Інноваційна діяльність підприємства Інновація – це впровадження нової ідеї, винаходу, технології чи процесу. При впровадженні нововведення важливо вивчити можливості адаптації нововведення до специфіки даної організації, або навпаки, можливість адаптації самої організації до вимог прийнятого нововведення. Окремо слід дослідити можливу опозицію персоналу організації при впровадженні того чи іншого ново-введення. Мається на увазі загроза втрати робочого місця, психологічна неготовність до перекваліфікації у зв’язку із впровадженням нововведення, можливе зменшення заробітної плати тощо. Читати повністю >>>


Здійснення фінансового аналізу проекту для прийняття інвестиційного рішення

Здійснення фінансового аналізу проекту для прийняття інвестиційного рішенняРівень ретельності аналізу інвестиційного проекту залежить від виду інвестиційних рішень. У зв’язку із цим інвестицію проекти можна класифікувати таким чином:

  1. Заміщення пошкодженого або зношеного обладнання для виробництва вже прибуткової продукції. Рішення приймається без детального аналізу проекту.
  2. Капіталовкладення на заміщення вже застарілого обладнання з метою зниження собівартості продукції. Для прийняття цих рішень необхідно мати досить деталізований аналіз.
  3. Розширення існуючих ринків. Ці рішення більш комплексні, тому що вони потребують детального розгляду (прогнозу) майбутнього попиту на ринках, які обслуговує фірма. Цим рішенням притаманні високий рівень ймовірності виникнення помилки, тому потрібен більш деталізований аналіз і кінцеве рішення приймається на вищому рівні керівництва підприємства.
  4. Вихід на нові ринки. Інвестиції необхідні на виробництво нового типу товару або експансію свого виробництва у нові географічні зони. Ці проекти включають стратегічні рішення, які у змозі змінити природу самого бізнесу підприємства. Такі проекти потребують капіталовкладень у значних сумах протягом тривалого періоду. Необхідний найбільш деталізований аналіз для приняття рішення.
  5. Інші. Сюди входить придбання службових автомобілів, будівництво офісів, стоянок для машин, тощо. Спосіб аналізу і здійснення залежить від їх розміру. Читати повністю >>>

Визначення періоду окупності інвестицій

Визначення періоду окупності інвестиційПеріод окупності (ПО) розраховується як очікувана кількість років, необхідних для покриття (компенсування) початкових інвестицій чистими грошовими потоками проекту. Метод окупності ігнорує грошові потоки поза періодом окупності і не розглядає зміну вартості грошей у часі. Однак цей метод пропонує інформацію щодо ризикованості та ліквідності проекту, тому що він показує, скільки часу капітал буде мати завищений рівень ризику. Термін окупності інвестицій визначається: Читати повністю >>>


Показники оцінки ефективності інвестицій

Показники оцінки ефективності інвестиційОцінка ефективності інвестиційного проекту є ключовим питанням для інвестора. Показники оцінки ефективності інвестиційних проектів постійно вдосконалювалися, і на сьогодні використовуються чотири основні з них:

  • період окупності;
  • норма прибутку;
  • чиста поточна вартість (ЧПВ);
  • внутрішня норма окупності (ВНО). Читати повністю >>>

Структура бізнес-плану та характеристика розділів

Структура бізнес-плану та характеристика розділівКонкретна структура бізнес-плану та ступінь його деталізації залежать від розмірів майбутнього проекту, виду діяльності, місткісті передбачуваного ринку збуту, наявності конкурентів та перспектив зростання створюваного підприємства. Типова структура містить нижченаведені розділи. Читати повністю >>>