Трудові ресурси села, їх сутність та соціальна структура

Трудові ресурси села, їх сутність та соціальна структураТрудові ресурси села – це частина сільського населення, що володіє здібностями до суспільно корисної праці в усіх сферах людського буття, включаючи демографічний аспект, тобто здатність селян до самовідтворення. Критерієм кількісного визначення трудових ресурсів виступають встановлені законодавством межі працездатного віку населення. Згідно з чинним законодавством, за віковим критерієм до трудових ресурсів належать чоловіки віком 16-59 років і жінки віком 16-54 років, за винятком інвалідів І і II груп цього віку. З 1992 р. Верховна Рада України встановила для трактористів-машиністів, доярок і свинарок нижчу на 5 років верхню вікову межу працездатності. Така ж пільга надається жінкам, що народили і виховали п’ятеро і більше дітей. У законодавчому порядку на 5-10 років (залежно від групи інвалідності) знижена верхня межа працездатності для учасників ліквідації Чорнобильської аварії та для осіб, що проживають на забруднених радіонуклідами територіях України. Читати повністю >>>


Заходи щодо оздоровлення демографічної ситуації

Заходи щодо оздоровлення демографічної ситуаціїКризова демографічна ситуація у сільській місцевості України, що характеризується затуханням соціально позитивних демовідтворювальних процесів (зменшенням одружень, зниженням народжуваності) та наростанням темпів соціально негативних явищ (збільшенням розлучень, зростанням смертності, особливо материнської і дитячої та осіб працездатного віку) і наростання у зв’язку з цим депопуляції сільського населення. Для оздоровлення демографічної ситуації в сільській місцевості необхідно сприяти формуванню сільської родини шляхом надання молодим сім’ям, що проживають у сільській місцевості, безкоштовного та кредитного на пільгових умовах житла котеджного типу за рахунок коштів від оренди державних підприємств (організацій), що розташовані на території конкретного населеного пункту. Читати повністю >>>


Демографічна політика та її здійснення

Демографічна політика та її здійсненняДемографічна політика – це система законодавчих актів і соціально-економічних заходів, спрямованих на забезпечення оптимального відтворення всіх соціальних верств населення, у тому числі сільського. Вона включає закони щодо охорони материнства і дитинства (відпустки жінкам по вагітності і пологах, по догляду за дітьми, про тривалість та порядок оплати цих відпусток, про допомогу на дітей та багатодітним сім’ям, про додаткові відпустки жінкам, що мають дітей віком до 14 років, про пільгові умови виходу на пенсію жінок, що мають п’ятеро і більше дітей тощо), виховання дітей в дошкільних дитячих закладах, охорони здоров’я населення, загальної та професійно-кваліфікаційної освіти молоді, матеріального і культурного рівня, житлово- комунального та пенсійного забезпечення населення. Ці законодавчі акти поширюються на все, у тому числі на сільське населення на всіх рівнях управління соціально-демографічними процесами. В умовах цивілізованого суспільства вони повинні бути спрямовані на оптимізацію демовідтворювальних процесів та забезпечення якісних показників населення: фізичного здоров’я, освіти, культури, професійного рівня тощо. Читати повністю >>>


Оцінка демографічної ситуації в сільській місцевості

Оцінка демографічної ситуації в сільській місцевостіДемографічна ситуація – це стан демографічного розвитку населення країни або її адміністративно-територіальної одиниці. Що стосується сільської місцевості , то „демографічна ситуація“ — це стан демографічного розвитку сільського населення на всіх рівнях: населений пункт – сільська рада – район – область – природно-економічна зона – країна. Вона характеризується показниками чисельності та статевовікової структури селян, їх природного і механічного руху, фізичного здоров’я та іншими показниками людського буття, що в сукупності визначають систему кількісних і якісних характеристик мешканців села. Основним джерелом оцінки демографічної ситуації в сільській місцевості на рівні населеного пункту, сільської ради, району є сільрадівська звітність за формою № 9 „с“ „Звіт про склад сільського населення за статтю та віком на 1 січня року“, а також оперативний сільрадівський облік селян на рівні області, природно-економічної зони і країни – дані офіційної статистики. Читати повністю >>>


Використання фонду соціального облаштування

Використання фонду соціального облаштуванняДля надання дійової допомоги у вирішенні першочергових питань соціального облаштування сільських територій слід створити цільові фонди як на державному, так і на місцевому рівні. На самоврядному рівні необхідно забезпечити чітку адресність їх використання за пріоритетними напрямами. При цьому важливо зберегти безплатне надання населенню життєво важливих соціальних послуг на суспільно-нормативному рівні та забезпечити рівні умови одержання різних соціальних послуг усім верствам населення. Читати повністю >>>


Формування фонду соціального облаштування

Формування фонду соціального облаштуванняДля підтримки та розвитку закладів соціальної сфери на селі та унеможливлення утримання їх повністю за рахунок держави створюються фонди соціального облаштування сільських територій. їх формування включає доповнення бюджетного фінансування позабюджетними коштами. Держава не повинна усуватись від відповідальності за утримання соціальної сфери, причому частка державних коштів має бути не нижче 60%. Поряд з цим в умовах дефіциту державного бюджету відбувається активне залучення і зростає роль позабюджетних коштів, які використовуються для повнішого забезпечення жителів села соціальними послугами. Джерелами нагромадження позабюджетних коштів є здавання в оренду основних фондів підприємств соціальної сфери, здійснення непрофільної діяльності та надання платних послуг, які не суперечать чинному законодавству, залучення благодійних коштів юридичних осіб підприємств та установ, розташованих на території села або за її межами, залучення приватного фінансування окремих фізичних осіб. Читати повністю >>>


Засади реформування місцевого управління

Засади реформування місцевого управлінняПравовою основою реформування місцевого управління со-ціальним облаштуванням сільських територій є Конституція України (Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № ЗО. – С. 381-418) та Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні“ (Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №24. – С. 379—429). Вихідними положеннями цих законодавчих актів передбачається чітке забезпечення участі в керівництві соціально-поселенськими перетвореннями територіальної громади та основного носія її функцій – сільських, селищних рад. Стосовно управління територіальною розбудовою села громаді надається право ініціювати до відпрацювання та забезпечення обов’язкового вирішення місцевими виконавчими органами загальних та цільових програм соціально-економічного та культурного розвитку підвідомчих їм територій, фінансового та кадрового забезпечення відпрацьованих програм, створення цілісної системи територіальної забудови. Читати повністю >>>